Pojmy

finanční vyjádření - součet pojistných částek všech pojištěných věcí (nemovitostí, věcí movitých, zásob, cenností ap. bez ohledu na vlastnictví), vyskytujících se v jednom požárním komplexu

Náhlé vzniklé onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo život nemocného a které vyžaduje nutné a neodkladné léčení

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

Bezpečnostní zámky, bezpečnostní kování, bezpečnostní uzamykací systémy

a jejich komponenty jsou požadovány s certifikátem shody s normou ČSN P ENV 1627 s bezpečnostní třídou 3 (odpovídá modré barvě Pyramidy bezpečnosti) nebo 4 (odpovídá červené barvě Pyramidy bezpečnosti), přičemž a) bezpečnostní zámky a bezpečnostní celoplošné závory jsou požadovány s cylindrickou bezpečnostní vložkou s překrytým profilem zabraňujícím vyhmatání a bezpečnostním kováním (štítem) zabraňujícím rozlomení vložky,

b) bezpečnostní uzamykací systémy a bezpečnostní vícerozvorové zámky jsou požadovány s cylindrickou bezpečnostní vložkou s překrytým profilem zabraňujícím vyhmatání a bezpečnostním kováním (štítem) zabraňujícím rozlomení, odvrtání a vytržení vložky. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek s odolností proti překonání na úrovni mechanického bezpečnostního uzamykacího systému,

c) bezpečnostní visací zámky jsou požadovány s tvrzeným třmenem (hardened) o průměru minimálně 10 mm. Petlice i oka, jimiž prochází třmeny visacích zámků musí mít srovnatelnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků, přičemž petlice i oka musí být upevněny nerozebíratelným spojem.

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru.Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

zvýhodnění za bezeškodní průběh pojištění (opak malusu)

Budovou se rozumí objekt nemovitého charakteru uzavřený obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, který je určen k tomu, aby chránil lidi nebo věci před působením vnějších vlivů; např. rodinný dům, chata, chalupa.

Časová cena je nová cena snížená o částku vyjadřující opotřebení popř. jiné znehodnocení věci. Časová cena je stanovena z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

viz pojistná hodnota

Termíny obvyklá, tržní, obecná či obchodovatelná cena jsou svým obsahem totožné. Definice obvyklé ceny majetku nebo služby vychází z §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o oceňování majetku.Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Jednoduše řečeno je to cena, které lze běžně dosáhnout prodejem věci stejné nebo obdobné prostřednictvím inzerce, bazaru či mezi občany přímo.

Stránky